JS自动缩小超出大小的图片

网址简介:未填写

更新时间:10个月前

访问次数:122

详细介绍
在编写程序的时候我们经常会出现一些超大型的,它们会把页面拉伸变形,影响美观,其实我们程序员会把图片的最大值限制在某个范围内,下面就让爱站技术频道小编为大家带来自动缩小超出大小的图片。
 

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
jQuery.fn.LoadImage=function(scaling,width,height,loadpic){
if(loadpic==null)loadpic="../img/loading.gif";
return this.each(function(){
var t=$(this);
var src=$(this).attr("src")
var img=new Image();
img.src=src;
//自动缩放图片
var autoScaling=function(){
if(scaling){
if(img.width>0 && img.height>0){
if(img.width/img.height>=width/height){
if(img.width>width){
t.width(width);
t.height((img.height*width)/img.width);
}else{
t.width(img.width);
t.height(img.height);
}
}
else{
if(img.height>height){
t.height(height);
t.width((img.width*height)/img.height);
}else{
t.width(img.width);
t.height(img.height);
}
}
}
}
}
//处理ff下会自动读取缓存图片
if(img.complete){
autoScaling();
return;
}
$(this).attr("src","");
var loading=$("<img alt=\"加载中...\" title=\"图片加载中...\" src=\""+loadpic+"\" />");
t.hide();
t.after(loading);
$(img).load(function(){
autoScaling();
loading.remove();
t.attr("src",this.src);
t.show();
});
} );
}
</script>
<div class="content"><img src="img/20120518073933709.jpg"/></div>
<script type="text/javascript">
<!--
$(window).load(function(){
$('#content img').LoadImage(true, 600,500,'img/loading.gif');
});
//-->
</script>

 上文是爱站技术频道小编为大家介绍的JS自动缩小超出大小的图片,其实我们只有在认真学习好专业知识后,才能在社会上有立足之本,才能不辜负自己的努力。

请发表您的评论